બાલમેળો ૨૦૧૩
                                                                           ટીમ  બી.આર.સી  અને શાળા સ્ટાફ


                                           ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શનસાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ

વિવિધ વિભાગોની પ્રવુતિ
     
રંગોળી કામ                                   
                                                    ગુથળ કામ                                                                                                ગેમ જોન

                                                              વિવિધ કાર્યકમો નાં ફોટોગ્રાફ્સ
                                                    ચીટક કામ


                                                  છાપ કામદાદીમાની ઘંટી                                           જાદુઈ નગરીઔષધીય વિભાગ


                                      બાળ પુસ્તક પ્રદર્શન

બાલમેળો ૨૦૧૩


કિશોરી મેળો ૨૦૧૩


મટકી ફોડ 

                                      ચાંલ્લા લગાઓ સ્પર્ધા


મહેદી સ્પર્ધા 

                                   ફુગ્ગા ફૂલાઓ સ્પર્ધા
ચિત્ર સ્પર્ધા

સાયકલીંગ સ્પર્ધા